Algemene voorwaarden / Conditions générales de vente

Algemene voorwaarden SafeShops.be (FR: ci-dessous)
Versie 04/05/2020

Je leest hier de algemene voorwaarden van: 
SafeShops vzw Kapelsesteenweg 195/1 2180 Ekeren 
Je kan ons bereiken op info@SafeShops.be Tel: +32 496 34 12 84 

Wat extraatjes:
Ondernemingsnummer: BE840.308.822 
Rekeningnummer: KBC BE34 7310 2184 6290 
BIC: KREDBEBB 

Artikel 1 
Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van SafeShops.be, inbegrepen het business partnership, de labelkost, de security audits, de SOS conversie checks en de organisatie van seminaries. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden van andere partijen, die uitdrukkelijk worden verworpen. 
Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Safeshops het indienen van een aanvraag, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanige overeenkomst met Safeshops.be vzw, erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van onderhavige voorwaarden heeft ontvangen dan wel er voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan. 
Artikel 2 
Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de indiener) een aanvraag indient tot lidmaatschap inclusief kwaliteitslabel, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag die bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering door Safeshops.be wordt aanvaard. Dit kan de vorm aannemen van een bevestiging van de aanvraag, van het verstrekken van informatie e.d. meer. 
Door het indienen van een aanvraag tot lidmaatschap, verbindt de indiener er zich toe om hoe dan ook het bedrag voor een eerste labelcertificatie te voldoen en verstrekt hij een opdracht aan Safeshops.be. Dit bedrag is verworven voor Safeshops.be, zelfs al beslist de indiener later om zich terug te trekken. Het bedrag dient te worden voldaan van zodra de indiener een verzoek tot betaling/factuur vanwege Safeshops.be ontvangt. 
Artikel 3 
Het  lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks vernieuwd en gefactureerd. Dit lidmaatschap bevat naast een jaarlijkse certificatie (met oog op het behalen van het SafeShops kwaliteitslabel) ook voordelen van partners en toegang tot het kenniscentrum, evenementen en publicaties. 
Om het SafeShops kwaliteitslabel te verkrijgen en te behouden, verbindt de aanvrager/indiener er zich toe de volgende certificatieprocedures en regels in acht nemen: 
(a) Hij is verplicht om Safeshops.be: alle documenten, specificaties en andere informatie benodigd om te oordelen of aan de voorwaarden is voldaan, ter beschikking te stellen, en om een bevoegd persoon aan te wijzen als contactpersoon; 
(b) Safeshops.be zal, wanneer zij van mening is dat niet aan alle eisen is voldaan, de indiener/aanvrager informeren over die aspecten waarin het niet voldoet; 
(c) wanneer de indiener/aanvrager kan aantonen dat verbeteracties hierop zijn uitgevoerd binnen de door Safeshops.be gestelde tijdslimiet, zodat aan alle eisen wordt voldaan, zal Safeshops.be ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke elementen van de beoordeling worden herhaald. 
(d) indien de indiener/gebruiker geen acceptabele verbeteracties binnen de gestelde tijdslimiet heeft uitgevoerd, zal het SafeShops lid het kwaliteitslabel niet mogen dragen. Safeshops.be kan na uitdrukkelijke kennisgeving en finale mogelijkheid tot verbetering, ook beslissen om de procedure stop te zetten en dus te besluiten tot niet toekenning van het kwaliteitslabel. Dit doet echter geen afbreuk aan het lidmaatschap en de rechten die dat lidmaatschap met zich meebrengt zoals in artikel 3 vermeldt. Jaarlijks zal SafeShops de indiener/gebruiker dan ook wijzen op deze verbeteracties en eventuele bijkomende wetswijzigingen.
(e) verwijzing naar conformiteit volgens het kwaliteitslabel is echter slechts toegestaan voor het product/dienst/website, zoals vermeldt in het certificaat of eventuele andere bijlagen behorende bij het certificaat; 
Artikel 4 
Iedere certificatie heeft betrekking op een welbepaald merk/product en website. Voor ieder ander merk/ handelsnaam/ website die volledig op dezelfde standaard is gebouwd, echter een andere URL heeft, zal de indiener/ het lid een bedrag momenteel, vijvenzeventig euro voldoen, als hij het Safeshops.be label daaraan wenst te verbinden. Dit geldt enkel als de controle en het certificatieproces gelijktijdig en zonder verschillen of afwijkingen kan geschieden (dus niet voor buitenlandse sites,..). Anders zal een gebruik van het Safeshops.be label worden aanzien als een aanvraag voor een nieuwe certificatie.
Artikel 5 
De controle op de certificatievoorwaarden gebeurt door een onafhankelijke derde, momenteel een advocatenkantoor (de auditor) welke wordt aangewezen door SafeShops.be. De controle en de certificatie geschiedt jaarlijks. 
Om het kwaliteitslabel te mogen gebruiken dient het SafeShops lid onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de certificatievoorwaarden, de gedragscodes die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van het label, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse certificatie. 
De definitieve certificatie geschiedt door de raad van advies van Safeshops.be op voorlegging van het rapport/eindconclusie van de auditor. De beslissing van de raad van advies is definitief en bindend voor alle betrokkenen. De beslissing kan bijkomende voorwaarden opleggen aan het gebruik van het label en de certificatie. De aanvrager/indiener/gebruiker aanvaardt onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat de raad van advies in eerste en laatste instantie beslist. 
Als een lid weigert om zich te schikken naar de beslissing van de raad van advies, brengt dit van rechtswege (a) mee dat die partij het Safeshop.be label niet mag gebruiken (b) dat alle verschuldigde bijdragen voor het certificatieproces ingevolge de gedane aanvraag, verschuldigd en opeisbaar zijn (c) dat de desbetreffende partij zijn lidmaatschap van de vereniging kan verliezen. 
Artikel 6 
Als Safeshops.be een niet conform gebruik van het Safeshops.be kwaliteitslabel vaststelt, zal zij de desbetreffende gebruiker 30 dagen de kans geven om zich in regel te stellen. Bij gebrek aan regularisatie, kan de raad van bestuur beslissen om het label in te trekken, dan wel om maatregelen in rechte te nemen ten einde het onregelmatig gebruik te laten stop zetten. 
Ieder onregelmatig gebruik dan wel niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor certificatie, verleent de raad van bestuur het recht om de desbetreffende ingebreke blijvende partij uit te sluiten van verder lidmaatschap, dit te publiceren op de website en ieder verder gebruik van enig label of verwijzing naar Safeshops te laten stop zetten. 
Safeshops.be is geenszins gehouden om doorlopend of periodiek controles uit te voeren bij de gecertificeerde organisaties. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon is zelf verantwoordelijk om (a) de voorwaarden en richtlijnen van certificatie na te leven (b) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot diens activiteiten en uitbating na te leven, waarvoor Safeshops op generlei wijze verbintenissen op zich neemt, (c) blijft tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie en andere op zijn website, e-mails, data of andere.. 
Artikel 7 
Safeshops.be verbindt er zich om de aanvrager/gebruiker te begeleiden in een certificatieproces. Dit is een middelenverbintenis. De aanvrager/gebruiker aanvaardt dat ieder gebruik van het kwaliteitslabel inhoudt dat hij aan alle op dat ogenblik geldende certificatievoorwaarden dient te voldoen, zelfs al houdt dit in dat hij op een bepaald ogenblik een bijkomende certificatie moet aanvragen. Het is uiteraard ook aan de aanvrager/gebruiker om de adviezen van Safeshops.be na te komen, op te volgen en uit te voeren. De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie en opvolging ten einde Safeshops.be toe te laten de begeleiding op te starten/verder te zetten. Als een aanvrager/gebruiker niet slaagt in een certificatie-proces dan wel dit wordt stop gezet wegens gebrek aan conformiteit of navolging van noodzakelijke verbeteracties, houdt dit geenszins enige tekortkoming van Safeshops.be in en blijven de verschuldigde vergoedingen verworven voor Safeshops.be. 
Behoudens opzet of een rechtstreeks dermate zware fout kan Safeshops.be niet worden aansprakelijk gesteld of aangesproken bij een certificatie-weigering of latere intrekking, gezien het de verantwoordelijk van de aanvrager/indiener/ gebruiker is om aan de certificatievoorwaarden te voldoen. 
Elke welkdanige aansprakelijkheid van Safeshops.be is steeds, behoudens opzet of een daarmee gelijk te stellen zware fout of grove nalatigheid, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt aan of door het door haar geleverde goed en/of aan of door de geleverde dienst. 
De aansprakelijkheid van Safeshops.be voor eender welke genots-, winstderving en/of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Safeshops.be beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het ter zake of naar aanleiding van de schadeveroorzakende werkzaamheden door haar in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte bedragen. 
Artikel 8 
Alle facturen van SafeShops.be zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. Bovendien wordt het bedrag verhoogd met 15% als vergoeding voor administratieve kosten met een minimum van honderd euro. 
Artikel 9 
Iedere overeenkomst met betrekking tot een business partnership met Safeshops.be wordt aangegaan voor een welbepaalde duur van één jaar. Vanaf de contractsdatum. De overeenkomst wordt behoudens tijdige opzegging, telkens opnieuw verlengd voor een welbepaalde duur van één jaar. 
Het opzeggen van het business partnership bij SafeShops.be is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke mededellng per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldag van de overeenkomst. Een aangetekend schrijven heeft uitwerking drie werkdagen na verzending. 
Artikel 10 
Elke inschrijving aan een seminarie, of elke andere conferentie met betalende inkom wordt bij SafeShops.be geregistreerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier. SafeShops.be is niet gebonden een inschrijving te confirmeren. Elke annulering van een deelname aan een seminarie of elke andere conferentie met een betalende inkom, moet schriftelijk gebeuren. 
Behalve wanneer de uitnodiging het uitdrukkelijk anders vermeldt, wordt bij annulering de deelnameprijs integraal terugbetaald indien de annulatie tenminste 10 werkdagen voor het evenement geschiedt; anders wordt bij annulering de deelnameprijs voor de helft van de som terugbetaald indien deze binnen de 10 werkdagen voor het evenement geschiedt. In elk ander geval, bij gebrek aan uitdrukkelijke en tijdige annulatie, zal de volledige som verschuldigd zijn. 
Artikel 11 
Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de indiener) een aanvraag indient tot een SOS conversion check, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag die bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering door Safeshops.be wordt aanvaard. Dit kan de vorm aannemen van een bevestiging van de aanvraag, van het verstrekken van informatie e.d. meer. 
Door het indienen van een aanvraag tot SOS conversion check verbindt de indiener er zich toe om hoe dan ook het bedrag voor een check te voldoen en verstrekt hij een opdracht aan Safeshops.be. Dit bedrag is verworven voor Safeshops.be, zelfs al beslist de indiener later om zich terug te trekken. Het bedrag dient te worden voldaan van zodra de indiener een verzoek tot betaling/factuur vanwege Safeshops.be ontvangt. 
Artikel 12
Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de indiener) een aanvraag indient tot Full Security Audit, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag die bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering door Safeshops.be wordt aanvaard. Dit kan de vorm aannemen van een bevestiging van de aanvraag, van het verstrekken van informatie e.d. meer. 
Door het indienen van een aanvraag van de Full Security Audit, verbindt de indiener er zich toe om hoe dan ook het bedrag voor een eerste audit te voldoen en verstrekt hij een opdracht aan Safeshops.be. Dit bedrag is verworven voor Safeshops.be, zelfs al beslist de indiener later om zich terug te trekken. Het bedrag dient te worden voldaan van zodra de indiener een verzoek tot betaling/factuur vanwege Safeshops.be ontvangt. 
Artikel 13 
De Full Security Audit wordt automatisch jaarlijks vernieuwd en gefactureerd. 
Om het SafeShops Security Seal te verkrijgen en te behouden, verbindt de aanvrager/indiener er zich toe de volgende procedures en regels in acht nemen: 
(a) Hij is verplicht om Safeshops.be: alle documenten, specificaties en andere informatie benodigd om te oordelen of aan de voorwaarden is voldaan, ter beschikking te stellen, en om een bevoegd persoon aan te wijzen als contactpersoon; 
(b) Safeshops.be zal, wanneer zij van mening is dat niet aan alle eisen is voldaan, de indiener/aanvrager informeren over die aspecten waarin het niet voldoet; 
(c) wanneer de indiener/aanvrager kan aantonen dat verbeteracties hierop zijn uitgevoerd binnen de door Safeshops.be gestelde tijdslimiet, zodat aan alle eisen wordt voldaan, zal Safeshops.be ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke elementen van de beoordeling worden herhaald. 
(d) indien de indiener/gebruiker geen acceptabele verbeteracties binnen de gestelde tijdslimiet heeft uitgevoerd, zal de aanvrager het SafeShops Security Seal niet mogen dragen. Safeshops.be kan na uitdrukkelijke kennisgeving en finale mogelijkheid tot verbetering, ook beslissen om de procedure stop te zetten en dus te besluiten tot niet toekenning van het SafeShops Security Seal. 
(e) verwijzing naar conformiteit is slechts toegestaan voor het product/dienst/website, zoals vermeldt in het certificaat of eventuele andere bijlagen behorende bij het certificaat.
Artikel 14 
De controle op de Security Seal voorwaarden gebeurt door een onafhankelijke derde, momenteel een security auditbureau (de auditor) welke wordt aangewezen door SafeShops.be. De controle en de audit geschiedt jaarlijks. 
Om  het SafeShops Security Seal te mogen gebruiken dient de aanvrager onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de auditvoorwaarden, de gedragscodes die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van het SafeShops Security Seal, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse audit. 
Artikel 15 
Als Safeshops.be een niet conform gebruik van het SafeShops Security Seal vaststelt, zal zij de desbetreffende gebruiker 30 dagen de kans geven om zich in regel te stellen. Bij gebrek aan regularisatie, kan de raad van bestuur beslissen om het SafeShops Security Seal in te trekken, dan wel om maatregelen in rechte te nemen ten einde het onregelmatig gebruik te laten stop zetten. 
Ieder onregelmatig gebruik dan wel niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor audit, verleent de raad van bestuur het recht om de desbetreffende ingebreke blijvende partij uit te sluiten van verder lidmaatschap, dit te publiceren op de website en ieder verder gebruik van enig label of verwijzing naar Safeshops te laten stop zetten. 
Safeshops.be is geenszins gehouden om doorlopend of periodiek controles uit te voeren bij de gecertificeerde organisaties. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon is zelf verantwoordelijk om (a) de voorwaarden en richtlijnen van de audit na te leven (b) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot diens activiteiten en uitbating na te leven, waarvoor Safeshops op generlei wijze verbintenissen op zich neemt, (c) blijft tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie en andere op zijn website, e-mails, data of andere..