Download algemene voorwaarden

Artikel 1

Je leest hier de algemene voorwaarden van:

SafeShops vzw

Kapelsesteenweg 195/1
2180 Ekeren

Je kan ons bereiken op 
info@SafeShops.be 
Tel: +32 496 34 12 84

Wat extraatjes:
Ondernemingsnummer: BE840.308.822
Rekeningnummer: KBC BE34 7310 2184 6290
BIC: KREDBEBB

Artikel 2

Behalve ondubbelzinnig en schriftelijk andersluidend akkoord, hebben de huidige voorwaarden betrekking op elke verkoop van producten of diensten van SafeShops.be, inbegrepen het business partnership, de verificatie (kwaliteits- & security label) en de organisatie van seminaries. Deze voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden, inbegrepen algemene voorwaarden van andere partijen, die uitdrukkelijk worden verworpen.
Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van Safeshops het indienen van een aanvraag, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanige overeenkomst met Safeshops.be, erkent de klant en/of de gebruiker dat hij een exemplaar van onderhavige voorwaarden heeft ontvangen dan wel er voorafgaandelijk kennis van heeft genomen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt hij op onherroepelijke wijze de toepassing ervan.

Artikel 3

Als een organisatie (onderneming, bedrijf, rechtspersoon, natuurlijke persoon, hierna: de indiener) een aanvraag/ aankoop indient tot verificatie, wordt dit onherroepelijk gekwalificeerd als een bindende aanvraag die bij gebrek aan uitdrukkelijke weigering door Safeshops.be wordt aanvaard. Dit kan de vorm aannemen van een bevestiging van de aanvraag, van het verstrekken van informatie e.d. meer.
Door het indienen van een aanvraag, verbindt de indiener er zich toe om hoe dan ook het bedrag voor een eerste verificatie te voldoen en verstrekt hij een opdracht aan Safeshops.be. Dit bedrag is verworven voor Safeshops.be, zelfs al beslist de indiener later om zich terug te trekken. Het bedrag dient te worden voldaan van zodra de indiener een verzoek tot betaling/factuur vanwege Safeshops.be ontvangt.

Artikel 4

Om verificatie te verkrijgen en te behouden, verbindt de aanvrager/indiener er zich toe de volgende procedures en regels in acht nemen:
(a) Hij is verplicht om Safeshops.be; alle documenten, specificaties en andere informatie benodigd om te oordelen of aan de verificatievoorwaarden is voldaan, ter beschikking te stellen, en om een bevoegd persoon aan te wijzen als contactpersoon;
(b) Safeshops.be zal, wanneer zij van mening is dat niet aan alle verificatie-eisen is voldaan, de indiener/aanvrager informeren over die aspecten waarin het niet voldoet;
(c) wanneer de indiener/aanvrager kan aantonen dat verbeteracties hierop zijn uitgevoerd binnen de door Safeshops.be gestelde tijdslimiet, zodat aan alle eisen wordt voldaan, zal Safeshops.be ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke elementen van de beoordeling worden herhaald. Extra kosten hierbij worden niet aangerekend.
(d) indien de indiener/gebruiker geen acceptabele verbeteracties binnen de gestelde tijdslimiet heeft uitgevoerd, kan het voor de Safehops.be noodzakelijk zijn om de gehele beoordeling te herhalen. Extra kosten hierbij worden aangerekend. Safeshops.be kan na uitdrukkelijke kennisgeving en finale mogelijkheid tot verbetering, ook beslissen om de procedure stop te zetten en dus te besluiten tot niet verificatie.
(e) verwijzing naar conformiteit is slechts toegestaan voor het product/dienst/website, zoals vermeldt in het verificatie of eventuele andere bijlagen behorende bij het label;

Artikel 5

Iedere verificatie heeft betrekking op een welbepaald merk/product en website. Voor ieder ander merk/ handelsnaam/ website die volledig op dezelfde standaard is gebouwd, echter een andere URL heeft, zal de indiener/ het lid een bedrag momenteel, vijvenzeventig euro voldoen, als hij het Safeshops.be label daaraan wenst te verbinden. Dit geldt enkel als de controle en het verificatieproces gelijktijdig en zonder verschillen of afwijkingen kan geschieden (dus niet voor buitenlandse sites, deze worden aan 175€ per bijkomende url gefactureerd..). Anders zal een gebruik van het Safeshops.be label worden aanzien als een aanvraag voor een nieuwe verificatie aan de prijs van tweehonderdvijvennegentig euro voor webshops met een omzet lager dan 150000 euro en zeshonderdvijftig euro voor webshops met een hogere omzet.

Artikel 6

De controle op de verificatievoorwaarden gebeurt door een onafhankelijke derde, momenteel een advocatenkantoor voor het kwaliteitslabel/ verificatie en security audit bureau voor het security seal (de auditor) welke wordt aangewezen door SafeShops.be. De controle en de verificatie geschiedt jaarlijks.
Om het label te mogen gebruiken dient de indiener/gebruiker onafgebroken en doorlopend te voldoen aan de verificatievoorwaarden, de gedragscodes die worden vermeld, en desgevallend de richtlijnen of reglementen met betrekking tot het gebruik van het label, zoals die in voege kunnen treden naar aanleiding van de jaarlijkse verificatie.
De definitieve verificatie geschiedt door de raad van advies // security van Safeshops.be op voorlegging van het rapport/eindconclusie van de auditor. De beslissing van de raad van advies // security is definitief en bindend voor alle betrokkenen. De beslissing kan bijkomende voorwaarden opleggen aan het gebruik van het label en de verificatie. De aanvrager/indiener/gebruiker aanvaardt onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat de raad van advies // security in eerste en laatste instantie beslist.
Als een partij (indiener/gebruiker/lid) weigert om zich te schikken naar de beslissing van de raad van advies // security, brengt dit van rechtswege (a) mee dat die partij het Safeshop.be label niet mag gebruiker (b) dat alle verschuldigde bijdragen voor het verificatieproces ingevolge de gedane aanvraag, verschuldigd en opeisbaar zijn (c) dat de desbetreffende partij zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigt.

Artikel 7

Als Safeshops.be een niet conform gebruik van het Safeshops.be label vaststelt, zal zij de desbetreffende gebruiker 30 dagen de kans geven om zich in regel te stellen. Bij gebrek aan regularisatie, kan de raad van bestuur beslissen om het label in te trekken, dan wel om maatregelen in rechte te nemen ten einde het onregelmatig gebruik te laten stop zetten.
Ieder onregelmatig gebruik dan wel niet voldoen van de verschuldigde bijdragen voor verificatie, verleent de raad van bestuur het recht om de desbetreffende ingebreke blijvende partij uit te sluiten van verder lidmaatschap, dit te publiceren op de website en ieder verder gebruik van enig label of verwijzing naar Safeshops te laten stop zetten.
Safeshops.be is geenszins gehouden om doorlopend of periodiek controles uit te voeren bij de gecertificeerde organisaties. Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon is zelf verantwoordelijk om (a) de voorwaarden en richtlijnen van certificatie na te leven (b) alle wettelijke bepalingen met betrekking tot diens activiteiten en uitbating na te leven, waarvoor Safeshops op generlei wijze verbintenissen op zich neemt, (c) blijft tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie en andere op zijn website, e-mails, data of andere..

Artikel 8

Safeshops.be verbindt er zich om de aanvrager/gebruiker te begeleiden in een verificatie-proces. Dit is een middelenverbintenis. De aanvrager/gebruiker aanvaardt dat ieder gebruik van het verificatielabel inhoudt dat hij aan alle op dat ogenblik geldende verificatievoorwaarden dient te voldoen, zelfs al houdt dit in dat hij op een bepaald ogenblik een bijkomende verificatie moet aanvragen. Het is uiteraard ook aan de aanvrager/gebruiker om de adviezen van Safeshops.be na te komen, op te volgen en uit te voeren. De aanvrager/gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de nodige informatie en opvolging ten einde Safeshops.be toe te laten de begeleiding op te starten/verder te zetten. Als een aanvrager/gebruiker niet slaagt in een verificatie-proces dan wel dit wordt stopgezet wegens gebrek aan conformiteit of navolging van noodzakelijke verbeteracties, houdt dit geenszins enige tekortkoming van Safeshops.be in en blijven de verschuldigde vergoedingen verworven voor Safeshops.be.
Behoudens opzet of een rechtstreeks dermate zware fout kan Safeshops.be niet worden aansprakelijk gesteld of aangesproken bij een verificatie-weigering of latere intrekking, gezien het de verantwoordelijk van de aanvrager/indiener/ gebruiker is om aan de verificatievoorwaarden te voldoen.
Elke welkdanige aansprakelijkheid van Safeshops.be is steeds, behoudens opzet of een daarmee gelijk te stellen zware fout of grove nalatigheid, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt aan of door het door haar geleverde goed en/of aan of door de geleverde dienst.
De aansprakelijkheid van Safeshops.be voor eender welke genots-, winstderving en/of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Safeshops.be beperkt tot een bedrag gelijk aan tweemaal het ter zake of naar aanleiding van de schadeveroorzakende werkzaamheden door haar in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte bedragen.

Artikel 9

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze vermelde prijzen op de website zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten. Weliswaar exclusief BTW.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  
Artikel 10  
 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.
 3. Alle facturen van SafeShops.be zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag, met het volste recht en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een interest van 1% per maand. Bovendien wordt het bedrag verhoogd met 15% als vergoeding voor administratieve kosten met een minimum van honderd euro.
Artikel 11

We starten alle diensten op maximaal binnen de 2 werkdagen na bestelling. Tenzij anders vermeld op de webshop. We sturen dan ook de vragenlijst en documenten door die met de service verbonden zijn binnen de 2 werkdagen na bestelling. Ingeval van labelaanvraag/ verificatie verwachten we dat u ons een ingevulde vragenlijst terugstuurt. Waarna u het nodige advies ontvangt. 

Artikel 12

Iedere overeenkomst met betrekking tot een business partnership met Safeshops.be wordt aangegaan voor een welbepaalde duur van één jaar. Vanaf de contractsdatum. De overeenkomst wordt behoudens tijdige opzegging, telkens opnieuw verlengd voor een welbepaalde duur van één jaar.
Het opzeggen van het business partnership bij SafeShops.be is enkel mogelijk door middel van een schriftelijke mededeling per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldag van de overeenkomst. Een aangetekend schrijven heeft uitwerking drie werkdagen na verzending.

Artikel 13

Elke inschrijving aan een seminarie, of elke andere conferentie met betalende inkom wordt bij SafeShops.be geregistreerd bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier. SafeShops.be is niet gebonden een inschrijving te confirmeren. Elke annulering van een deelname aan een seminarie of elke andere conferentie met een betalende inkom, moet schriftelijk gebeuren.
Behalve wanneer de uitnodiging het uitdrukkelijk anders vermeldt, wordt bij annulering de deelnameprijs integraal terugbetaald indien de annulatie tenminste 10 werkdagen voor het evenement geschiedt; anders wordt bij annulering de deelnameprijs voor de helft van de som terugbetaald indien deze binnen de 10 werkdagen voor het evenement geschiedt. In elk ander geval, bij gebrek aan uitdrukkelijke en tijdige annulatie, zal de volledige som verschuldigd zijn.
 
Artikel 14     
 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
Artikel 15
 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 
Artikel 16     
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze leden/klanten 100% tevreden zijn.  Heb je dus een klacht, mail dan naar administratie@SafeShops.be of bel Michelle Verniers op +32 479 68 75 85. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Je vindt ons ook op de Kapelsesteenweg 195/1 - 2180 Ekeren voor een gesprek. 
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr


Artikel 17

Alle persoonlijke gegevens die aan SafeShops.be gecommuniceerd worden, worden geregistreerd in haar bestand “leden en prospecten”. Elk betrokken individu beschikt over een recht op toegang en verbetering. Hij kan zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens kunnen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende kennisgeving of bezwaar, worden, doorgegeven aan derden.

Artikel 18

Alle geschillen van welke aard ook die betrekkingen hebben op de diensten of producten verstrekt door SafeShops zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SafeShops om te worden beslecht volgens het Belgisch recht.